Általános Szerződési Feltételek

  1. Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed az EUROKOMAX Kft. 1174, Budapest, Orgoványi u. 34. (továbbiakban Eurokomax) által bármely termék (továbbiakban Termék) bármely fél számára (továbbiakban Megrendelő) történő szállítására vonatkozó, illetve az azzal kapcsolatos minden ajánlatra, megrendelésre, visszaigazolásra és megállapodásra.
  2. Az Eurokomaxtól történő megrendeléssel Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alábbi feltételek érvényesülnek ügyleti kapcsolatukban. A Megrendelő által kezdeményezett eltérés az Eurokomaxra nézve csak akkor kötelező, ha azt az Eurokomax írásban elfogadta.
  3. Jelen feltételek bárminemű módosítása vagy megváltoztatása kizárólag írásban érvényes.
  4. Elháríthatatlan külső ok (5.8) esetén jelen feltételek minden következmény nélkül hatályukat vesztik.
  5. Az általános feltételek hatálya.

5.1.      Ajánlatok, megrendelések és megrendelés visszaigazolások

5.1.1.        Az Eurokomax által tett minden ajánlat eltérő rendelkezés hiányában munkanapokon történő szokásos körülmények szerinti teljesítést feltételez.

5.1.2.        Az Eurokomax és Megrendelő közötti megállapodás a megrendelés visszaigazolásával lép életbe.

5.1.3.        Amennyiben írásbeli megállapodás a megrendelés, illetve annak visszaigazolása ettől eltérően nem rendelkezik, a tájékoztatók, az üzembe helyezési útmutatók, a használati utasítások, a rajzok, a szállítási dokumentumok és az egyéb kiegészítő információk nem képezik a megállapodás részét.

5.2.      Árak

5.2.1.        Jelen feltételek szerint az ajánlatban, megrendelésben illetve annak visszaigazolásában megadott árak az általános forgalmi adót (áfát) nem tartalmazzák.

5.2.2.        A szállítás díját a 6. pontban szereplő díjtételek táblázat tartalmazza.

5.2.3.        Az általános csomagolási költségeket az ár tartalmazza, de a szokványostól eltérő, speciális esetekről az Eurokomax külön rendelkezik.

5.3.      Szállítási határidő, minőségi és mennyiségi vizsgálat, átvétel, kifogások.

5.3.1.        A Terméknek a megrendelésben előírt határidőre történő elkészítése érdekében az Eurokomax köteles mindent megtenni, ami az adott helyzetben tőle elvárható. A szállítási határidő betarthatóságának elősegítése érdekében a Megrendelő köteles minden tőle elvárható segítséget megadni.

5.3.2.        Ha a szerződés másként nem rendelkezik, a Termék minőségi és mennyiségi átvétele az Eurokomax székhelyén történik.

5.3.3.        Amennyiben az áru megrendelése délelőtt 12.00 óráig beérkezik hozzánk, az a következő munkanapon kiszállításra kerül, ha az adott termék raktáron van. A később leadott rendeléseket csak a következő utáni munkanapokon szállítják ki.A kiszállításokat 08.00 - 17.00 óra között teljesítik, ennél pontosabb időpontot a szállító cégek nem tudnak megadni. A szállítások díját minden esetben az EUROKOMAX KFT számlázza a Vevői felé. A cégünkhöz történő visszaszállítás feltételeit előre kell egyeztetni velünk.

5.3.4.        A Megrendelő a Termékkel kapcsolatos esetleges kifogásait az átvétel után három munkanapon belül köteles írásban jelenteni. A fent megjelölt határidőn belül bejelentett, a Termék használhatóságára kiható hibák kijavításáig eltelt időtartammal a fizetési határidő meghosszabbodik. A hiba három munkanapon belüli bejelentésének elmulasztása esetén, vagy ha a Megrendelő hibájából ezen idő alatt a Termék átadása javításra nem történik meg, a kiállított számla fizetési határideje nem módosul.

5.3.5.        Nem megfelelő (hibás) Termék esetén az Eurokomax a Megrendelővel történt megállapodás értelmében köteles új terméket küldeni saját költségén vagy a vételár visszafizetéséről.

5.4.      A tulajdonjog átszállása, a tulajdonjog fenntartása, kárveszélyviselés.

5.4.1.        A Termék tulajdonjoga – a birtokba adástól függetlenül – csak akkor száll a Megrendelőre, amikor az Eurokomax megkapta a megállapodás szerinti árát. Amíg ez nem történik meg, addig a Megrendelő a Terméket nem veheti használatba, nem építheti be, nem idegenítheti el.

5.4.2.        Amennyiben a Megrendelő Eurokomaxal szembeni bármely kötelezettségét nem teljesíti, az Eurokomax minden további értesítés, vagy jogi eljárás nélkül jogosult a Terméket újra birtokba venni.

5.4.3.        A kárveszély viselése a Termék átvételekor átszáll a Megrendelőre, valamint a termék birokba adását követően történő megrongálódásért, eltűnésért is Megrendelő vállal anyagi felelősséget.

5.5.      Fizetés

5.5.1.        A vételár megfizetését mindenfajta levonás, vagy beszámítás nélkül, a számlán megjelölt esedékességi napig kell teljesíteni.

5.5.2.        Az átutalással kapcsolatos minden jutalékot és költséget a Megrendelő visel.

5.5.3.        Amennyiben az Eurokomax a kiszámlázott összeget nem, vagy nem teljes egészében kapja meg annak esedékességekor, Megrendelő az esedékesség napjától a hátralékos összeg után napi 1% kötbért köteles fizetni.

5.5.4.        A hátralékos összegek beszedése érdekében az Eurokomax által kezdeményezett, minden eljárás költségei a Megrendelőt terhelik.

5.5.5.        Amennyiben a Megrendelő a Terméket a megállapodás szerinti helyről és/vagy időben nem szállítja el, az Eurokomax jogosul a vételár megfizetését követelni, továbbá a fentiek miatt felmerülő őrzési, tárolási, állagmegóvási, stb. költségeket a Megrendelőre áthárítani, amelynek mértéke a vételár napi 1%-a.

5.6.      Szerződésbontás

5.6.1.        Az Eurokomax egyoldalúan felmondhatja a szerződést minden következmény nélkül amennyiben a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indul.

5.6.2.        Az Eurokomax a Termékkel szabadon rendelkezik 50 napot meghaladó fizetési késedelem esetén. Amennyiben a Megrendelő elszállította a Terméket, azt köteles visszaszállítani az Eurokomax telephelyére és napi 1% kötbért megfizetni. Amennyiben nem szállította el, úgy meg kell fizetnie a Termék tárolási költségét és napi 1% kötbért.

5.7.      Felelősség

5.7.1.        Az Eurokomax Termékeire maximum 1 év garanciát vállal, az ettől eltérő időtartamot egyéb módon kell szabályozni. A garanciális feladatokat az Eurokomax csak akkor köteles ellátni, ha a Megrendelő a vételárat maradéktalanul kiegyenlítette. A garanciális feladatok ellátásához a Megrendelőnek megfelelő időt és alkalmat kell biztosítania az Eurokomax számára. Ha ezt nem kapja meg, akkor az Eurokomax mentesül a garanciális kötelezettsége alól.

5.7.2.        A Terméken az Eurokomax tudomása és írásbeli beleegyezése nélkül végrehajtott módosítások, javítások, szakszerűtlen üzembe helyezés, nem rendeltetésszerű használat, stb. esetén teljes garancia vesztés érvényesül.

5.7.3.        Az Eurokomax felelőssége – garanciális időn belüli meghibásodás esetén – kizárólag a Termék kijavítására – vagy ha ez nem lehetséges, annak kicserélésére, vagy a vételár visszafizetésére terjed ki. A garanciális teljesítés helye az Eurokomax székhelye.

5.8.      Elháríthatatlan külső ok

5.8.1.        Ha erre vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően a megállapodás tekintetében leháríthatatlan külső oknak minősül: elemi csapás, sztrájk, felszámolás, a társaság tulajdonosainak egyidejű munkaképtelensége.

5.9.      Gépkönyvek, Minőségbiztosítási Tanúsítványok

5.9.1.        Az Eurokomax által készített gépkönyvek, minőségbiztosítási tanúsítványok az Eurokomax tulajdonában maradnak függetlenül attól, hogy azok költségeivel a Megrendelő számláját megterhelték. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az esetleg rendelkezésre bocsátott gépkönyveket, minőségbiztosítási tanúsítványokat senki se másolhassa le, illetve illetéktelen harmadik személy ne tekinthesse meg.

5.10.      Kártérítés

5.10.1.        A Megrendelő kártérítési igénye csak a Termékben keletkezett kárra vonatkozhat, amennyiben ezt a törvény megengedi. Ezen túlmenő kárigénnyel a Megrendelő nem léphet fel. A szállítási késedelemből származó egyéb kárért, elmaradt haszonért az Eurokomax felelősségre nem vonható.

5.11.      Alkalmazandó jog

5.11.1.        Jelen megállapodásra a magyar jog szabályai az irányadóak. Jogviták esetén a felek a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki a magyar anyagi jog szerint.

5.12.      Érvénytelenség

5.12.1.        Jelen feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége vagy kikényszeríthetetlensége a többi rendelkezés érvényességét nem befolyásolja és a felek kötelesek az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezést közös szándékaiknak megfelelő érvényes rendelkezéssel helyettesíteni.

5.13.      Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk
megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg
legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával.
Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra
kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági
kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat
fogadja el.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el,
amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az
Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes
felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba
okát.

 

EUROKOMAX Szállítási díjak

 

 

Súly (kg)

   

EXPRESSONE díjak

   

FÁMA díjak 46kg-ig

                   

0 - 3,0

     

CS 950 Ft + Áfa

   

CS 950 Ft + Áfa

                   

3,1 - 10

     

CS 1090 Ft + Áfa

   

CS 1090 Ft + Áfa

                   

10,1 - 20

     

CS 1290 Ft + Áfa

   

CS 1290 Ft + Áfa

                   

20,1 – 31,5

   

CS 1690 Ft + Áfa

   

CS 1690 Ft + Áfa

                   

31,5 - 46

     

CS 3000 Ft + Áfa

   

CS 3000 Ft + Áfa

                   

46,1 - 80,0

       

R 7000

   

NA

                   

80,1 - 100,0

     

R 7000

   

NA

                   

100,1 - 200,0

     

R 7000

   

NA

                   

200,1 - 300,0

     

R 8500

   

NA

                   

300 felett

     

R 9800

   

NA

             
           

Túl méretes raklap /EUR raklapról lelógás/ esetén 1000Ft+Áfa felár

               
   

CS csomag küldemény / R raklapos küldemény

   
                 

Beton keverők szállítási díjai:

           
             

Termék megnevezése

   

EXPRESSONE díjak

               

BWJ130 - BWJ160 - BWA160

   

7000 Ft + áfa

   
               

BWA260

     

12000 Ft + áfa

               

BWA320

     

14000 Ft + áfa

                   

Utánvét csomag díjak

               
                 

0 - 50 000 Ft között

 

400 Ft + áfa

 

100 001 - 250 000 Ft

 

1 500 Ft + áfa

 
   

között

   
               
                 

50 000 Ft - 100 000 Ft

 

800 Ft + áfa

 

250 001 Ft felett az

 

0,7 %-a + áfa

 

között

   

áru értékének

     
             
                   

 

Egyéb feltételek és információk

  • Nagyobb küldeményeknél / pl. betonkeverők , téglavágók, nagy áramfejlesztők/ és az NGK azaz nem görgősorozható és manuálisan kezelhető termékeknél előfordulhat, hogy csak 2-3 munkanapon belül történik a kiszállítás.
  • Raklap terjedelmű vagy alapterületű tételeknél minimum 7000 Ft + áfa szállítási díjjal kell számolni, akkor is, ha nem éri el azt a súlykategóriát.
  • 3 méternél hosszabb csomagokra 1 950 Ft + áfa/méter felár vonatkozik, de csak a 3 méter feletti részre.

Más által szervezett futárcéget logisztikai és szervezési problémák miatt nem tudunk fogadni és velük az árut elküldeni.

Amennyiben az áru megrendelése 13.00 óráig beérkezik hozzánk, az a következő munkanapon kiszállításra kerül, ha az adott termék raktáron van. A később leadott rendeléseket csak a következő utáni munkanapokon szállítják ki. A kiszállításokat 08.00 - 17.00 óra között teljesítik, ennél pontosabb időpontot a szállító cégek nem tudnak megadni. A szállítások díját minden esetben az EUROKOMAX KFT számlázza a Vevői felé. Bármilyen további kérdéssel kapcsolatban állunk rendelkezésükre.